Privacyverklaring en toestemming voor gegevensgebruik
versie 22-07-2014

Wij, MileBox UG (met beperkte aansprakelijkheid), Hans-Sachs Str. 5, 80469 München (hierna te noemen ‘MileBox’), nemen de bescherming van je gegevens zeer serieus en willen je uitleggen welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gebruiken. Door in te stemmen met de volgende privacyverklaring geef je MileBox toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonsgegevens, met inachtneming van de wetgeving op het gebied van de gegevensbescherming en de volgende bepalingen.

 

1. Onderwerp van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle diensten van MileBox, die met name via de MileBox-app of de website van MileBox worden verleend. De privacyverklaring regelt hoe we met je persoonsgegevens omgaan.

2. Gegevensverzameling en -gebruik en overdracht aan derden

We verzamelen en benutten gegevens om het gebruik van onze diensten mogelijk te maken, onder andere voor de registratie en analyse van de gereden routes, de berekening van Safe Miles, de verzending van kortingsbonnen en voor doeleinden waarvoor je vooraf toestemming hebt verleend. Wanneer deze toestemming in het kader van ons online-aanbod elektronisch wordt gegeven, stellen we je daarvan in kennis, zoals wettelijk voorgeschreven.

a. Inschrijving 
Voor het gebruik van de basisfuncties van de MileBox-app is in principe geen inschrijving nodig. Voor inwisseling van kortingsbonnen is inschrijving via de hiertoe bestemde functie van de MileBox-app vereist. Bij inschrijving voor de diensten van MileBox verzamelen we je naam, geboortedatum, geslacht en e-mailadres.

b. Via de MileBox-app verkregen rechten op toegang tot systeemfuncties van je smartphone

 • Telefoonnummers rechtstreeks bellen: hiermee kun je bellen naar het alarmnummer dat in het kader van de MileBox-app is ingevoerd.
 • Algemene (netwerkgebaseerde) locatie en exacte locatie (GPS): noodzakelijk voor de plaatsbepaling en registratie van de gereden routes en om te analyseren of je veilig hebt gereden.
 • Contactgegevens lezen: hiermee kun je de MileBox-app delen met vrienden en bekenden.
 • Inhoud van het USB-geheugen wijzigen/wissen: vooral bedoeld om kaartgegevens op je smartphone op te slaan voor offline gebruik.
 • Serviceconfiguratie lezen: hiermee kan de hardware die nodig is voor het gebruik van de MileBox-app worden herkend.
 • Netwerkstatus weergeven. Volledige internettoegang: hiermee kunnen de gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de MileBox-app voor analyse worden doorgegeven aan de server.
 • Toestemming voor push-notifications

c. Verzamelde gegevens in verband met het gebruik van de MileBox-app 
De MileBox-app verzamelt de volgende gegevens en geeft ze door aan MileBox.

 • GPS-coördinaten inclusief tijdstip:
 • Gebruikersinvoer:
  o Inwisseling van kortingsbonnen
  o Optionele beoordeling van de gebruiker na beëindiging van de rit (zogenaamde smiley)
  o Inschrijvingsgegevens
  o Deelname aan kansspelen
 • Geanonimiseerde trackinggegevens over gebruikersgedrag (Google Analytics)

d. Mate van verwerking en gebruik van persoonsgegevens
We gebruiken de persoonsgegevens om onze diensten te verlenen, ze doorlopend uit te breiden en in de behoeften van onze gebruikers te voorzien.

 • De GPS-coördinaten die de MileBox-app verzamelt worden aan MileBox doorgegeven, die op basis daarvan belangrijke criteria bepaalt voor de analyse of je veilig hebt gereden, zoals snelheid, weersomstandigheden, acceleratie- en remgedrag, en waar en wanneer je gereden hebt.
 • Op basis van deze criteria berekent MileBox een waarde die aangeeft hoe veilig je hebt gereden. Op basis van de waarde en de afgelegde route worden dan de Safe Miles berekend die je verzameld hebt.
 • De GPS-coördinaten en de daaruit afgeleide waarden worden opgeslagen. De gereden routes kun je zelf op de MileBox-app raadplegen via het dashboard screen.

Verder raadplegen we je gegevens om met je te communiceren. De door ons verstuurde mededelingen kunnen informatie over nieuwe functies van de MileBox-app, producten en diensten respectievelijk over bepaalde acties bevatten. In het kader van deze mededelingen willen we je erop wijzen dat je de ontvangst van mededelingen op elk gewenst moment kunt stopzetten.
In het kader van de wettelijke bepalingen kunnen wij voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en ter verbetering van onze internetdiensten gebruiksprofielen opstellen, door gebruik te maken van een pseudoniem, voor zover je hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt. Je kunt je bezwaar richten aan: privacy@milebox.nl.

e. Newsletter

Voor zover dit niet reeds is toegestaan op grond van de bovenstaande regelingen, versturen we Newsletters per mail over actuele acties, nieuwe features en andere interessante aanbiedingen in verband met MileBox, echter uitsluitend na voorafgaande aanmelding via de website van MileBox. Deze aanmelding is vrijwillig. In het kader van de aanmelding stem je in met de verwerking van de vermelde gegevens voor het versturen van e-mails. Verder stem je ermee in dat gegevens over je gebruiksgedrag (namelijk het openen en aanklikken van links in de e-mail), door MileBox verzameld en verwerkt worden om daarmee de inhoud van de mailings af te stemmen op jouw behoeften. Wanneer je bijvoorbeeld herhaaldelijk links over een bepaald thema aanklikt, kunnen we hiermee rekening houden bij toekomstige mailings. Mocht je op een later moment geen Newsletters meer van ons willen ontvangen, dan kun je deze te allen tijde opzeggen. Dit kan schriftelijk (e-mail, brief, fax) naar het adres dat vermeld is in het colofon, zodat hiervoor geen andere kosten in rekening worden gebracht dan de verzendkosten volgens het basistarief. Natuurlijk vind je ook in elke Newsletter een link om je af te melden.

f. Automatisch verzonden gegevens bij bezoek van de website van MileBox/cookies

Automatisch verzonden gegevens, inclusief cookies en het gebruik ervan
persoonlijke gegevens, zoals:

 • browser/versie
 • besturingssysteem
 • referrer-URL (de website die je voor die van ons bezocht)
 • Hostnaam van de gebruikte computer (IP-adres)
 • tijdstip van de serveraanvraag

worden automatisch door jouw computer aan ons doorgegeven en op onze server opgeslagen. Met uitzondering van strafrechtelijke vervolging wegens ongeoorloofd gebruik van onze website worden dergelijke gegevens alleen geanalyseerd voor statistische en servicegerichte doeleinden. Voor zover mogelijk worden de gegevens anoniem verwerkt.

Om je bezoek aan onze website zo prettig mogelijk te maken, gebruiken we – net als veel andere bedrijven – ook zogeheten cookies (tekstbestandjes die op je computer worden opgeslagen). Je kunt je internetbrowser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd. In de helpfunctie van je browser wordt dit uitgelegd. Het deactiveren van cookies kan om technische redenen tot functiebeperkingen van onze diensten leiden.

3. Verzending van persoonsgegevens

a. MileBox verzendt de volgende persoonsgegevens: We werken samen met aanbieders die statistieken opstellen en analyseren, zoals aanbieders van IT-diensten (bijvoorbeeld computercentra, aanbieders van hosting-, beveiligings- en databankdiensten). Deze technische dienstverleners hebben uitsluitend toegang tot de gegevens voor zover dit nodig is om hun taken te kunnen vervullen. De technische dienstverleners zijn verplicht je gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring en de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming te behandelen.

b. Indien je betaalde extra features voor de MileBox-app koopt (in-app purchases), komt een contract met de desbetreffende store-exploitant tot stand, respectievelijk wordt dit in elk geval via deze exploitant afgehandeld. Om ervoor te zorgen dat deze exploitant het contract nakomt en de tussen hem en jou ontstane klantenrelatie inhoud kan krijgen, worden je gegevens aan de store-exploitant doorgestuurd.

c. Behoudens de gevallen in lid 3a en 3b verzenden we je gegevens in beginsel niet aan derden. Uitzonderingen zijn van toepassing:

 • wanneer en voor zover dit ten behoeve van de uitvoering van de bestaande contractuele relatie of het uitoefenen van rechten die ons toekomen, noodzakelijk is,
 • wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn, in het bijzonder wanneer we door een rechtbank of bevoegde instantie hiertoe verplicht worden,
 • wanneer het verzoeken van overheidsinstanties, in het bijzonder rechtshandhavings- en toezichthoudende instanties, betreft, wanneer en voor zover dit noodzakelijk is om de openbare orde en veiligheid te handhaven of ter vervolging van strafbare feiten.
 • voor statistische doeleinden kunnen gegevens in geanonimiseerde vorm aan derden worden verstuurd.
4. Webanalysetools (Google Analytics)

MileBox maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestandjes die op je computer respectievelijk smartphone worden geplaatst en die het mogelijk maken het gebruik van de website van MileBox te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik wordt gewoonlijk overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt je IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere bij het Verdrag over de Europese Economische Ruimte aangesloten landen van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van MileBox zal Google deze informatie gebruiken om je gebruik van de MileBox-app of de website van MileBox te evalueren, om rapporten over de activiteiten samen te stellen en om andere met het website-/app-gebruik en internetgebruik gerelateerde diensten te verlenen aan MileBox. Het in het kader van Google Analytics door je internetbrowser of de MileBox-app overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
Je kunt het opslaan van cookies via de instellingen van je browsersoftware verhinderen. We wijzen je echter erop dat je in dat geval wellicht niet alle functies van de MileBox-website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kun je de registratie van de door de cookies gegenereerde en aan je gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief je IP-adres) door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5. Sociale netwerken

a. MileBox biedt aanbevelingsbuttons van de volgende sociale netwerken aan:

Facebook Like button (Delen)
Google+ button
Twitter-aanbevelingsbutton

Met behulp van deze buttons kun je geselecteerde content via het betreffende sociale netwerk aanbevelen aan andere internetgebruikers, toevoegen aan je persoonlijke profiel op het betreffende sociale netwerk of anderen attenderen op content.
De aanbevelingsbuttons worden beschikbaar gesteld door de exploitanten van de sociale netwerken om te worden geïntegreerd in andere websites. Door integratie van de plug-ins door MileBox ontvangen de exploitanten van de betreffende sociale netwerken eveneens de informatie dat je de betreffende website hebt opgeroepen. Indien je tijdens je gebruik van de MileBox-app bent ingelogd bij een van de genoemde sociale netwerken, kan de exploitant van dit netwerk dit bezoek toewijzen aan een gebruikersaccount. Mocht je deze toewijzing ongewenst vinden, dan raden we je aan om voor gebruik van de MileBox-app uit te loggen bij sociale netwerken. Als je de buttons gebruikt of via de buttons wilt reageren, wordt de betreffende informatie doorgegeven aan het betreffende sociale netwerk en daar opgeslagen.
Het doel en de mate van gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de sociale netwerken, evenals hun rechten en de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van je privacy, kun je vinden in de aanwijzingen voor gegevensbescherming van de exploitanten van de sociale netwerken:

Facebook Ireland Ltd. resp. Facebook Inc.: https://www.facebook.com/policy.php
Google Inc.: http://www.google.nl/intl/nl/privacy/plusone/
Twitter Inc.: http://twitter.com/privacy

b. Login with Facebook

Login with Facebook is een dienst van Facebook Ireland Ltd. respectievelijk Facebook Inc.. Het gebruik van Login with Facebook is onderworpen aan de privacyvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden van Facebook. Als gevolg van het gebruik van Login with Facebook worden je naam, geslacht, e-mailadres en geboortedatum aan MileBox doorgegeven. Ook kunnen gegevens door MileBox aan Facebook worden doorgegeven. De door Facebook doorgegeven gegevens worden door MileBox ten behoeve van de inschrijving opgeslagen en verwerkt. Door je in te schrijven op Login with Facebook stem je in met het doorsturen van de voornoemde gegevens.

5. Wissen van gegevens

Wanneer je gegevens niet meer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden of op andere rechtsgronden, worden ze gewist.

6. Bescherming van je persoonsgegevens

De gegevens die we van je verzameld hebben, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Duitse wet bescherming persoonsgegevens (Datenschutzgesetz). Alle medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens en naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming en zijn dienovereenkomstig geïnstrueerd. We wijzen erop dat websites of apps van derden die toegankelijk zijn via links die met onze diensten verbonden zijn, wellicht onderworpen zijn aan andere bepalingen die van deze privacyverklaring afwijken.

7. Vragen

Je kunt op elk gewenst moment informatie krijgen over de gegevens die je bij ons hebt opgeslagen. Je hebt het recht om (onjuiste) gegevens te corrigeren, verwijderen of blokkeren. Je kunt je contactgegevens corrigeren via het gebruikersprofiel (Mijn profiel) dat toegankelijk is met je registratiegegevens. Het verwijderen van gegevens zou echter in strijd kunnen zijn met contractuele en/of wettelijke voorschriften, in het bijzonder voor de uitvoering van de administratie en de afrekening. Bij vragen over onze principes op het gebied van gegevensbescherming kun je contact met ons opnemen via: privacy@milebox.nl.